Важни екологични проекти

Доклади за ОВОС, екологична оценка и други разработки свързани с опазването на околната среда и водите.