Екологични проекти, планове, доклади за оценка, екологична карта

 • Проект за Възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран ски влек, местността „Чалин валог” - ски зона с център Банско, НП „Пирин”, възложител „Юлен“ АД
 • Провеждане на мониторинг на метеорологичните условия в местността Белмекен – Костенец, Рила планина с включени доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на 4 броя метеорологични станции 2011 – 2014г., Възложител „Костенец Резорт“ АД
 • Изготвяне на Екологичен анализ по чл. 21, ал. 2 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване София и гражданско летище за обществено ползване Балчик, Възложител МТИТС – в процедура
 • Доклад за оценка за съвместимостта на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Шабла с предмета и целите на опазване на защитени зони „Шабленски езерен комплекс” с код BG0000156, „Дуранкулашко езеро” с код BG0002050, „Калиакра” с код BG0002051 за опазване на дивите птици „Езеро Дуранкулак” с код BG0000154, „Езеро Шабла-Езерец” с код BG0000621, „Комплекс Калиакра” с код BG0000573 и „Крайморска Добруджа” с код BG0000130 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и опазване на дивите птици, Възложител МРРБ –
 • Доклад за оценка за съвместимостта на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Балчик с предмета и целите на опазване на защитени зони „Батова” с код BG0002082, „Белите скали” с код BG0002097, „Балчик” с код BG0002061, за опазване на дивите птици „Долината на река Батова” с код BG0000102, „Златни пясъци” с код BG0000118, „Комплекс Калиакра” с код BG0000573 и „Крайморска Добруджа” с код BG0000130 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и опазване на дивите птици, Възложител МРРБ – в процедура в процедура
 • Доклад за оценка на съвместимостта на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на ски-писта от връх Исполин, курортен комплекс “Узана”, с предмета и целите на защитени зони “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 за опазване на дивите птици и защитена зона „Българка”, с код BG0000399 обявена по двете директиви, Възложител Община Габрово, 2012-2013 година;
 • Доклад за оценка за съвместимостта на „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ“за имоти, попадащи в територията на концесия на „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД с предмета и целите на опазване на защитена зона „Централен Балкан – буфер”, с код BG0001493 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД, 2012г.Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на зз „Камчийска планина” bg0002044 на план/програма: „Изграждане на соларна електроцентрала“, землище на с.Попович, община Бяла, 2011
  Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение  „Вилно строителство” с предмета и целите на опазване на защитена зона “Родопи-западни”, с код bg0001030 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 2011г.
  Доклад за оценка за съвместимостта с предмета и целите за опазване на зз „Кресна” bg 0002003  на пуп-прз за имот № 024131, земл. гр. Кресна, община Кресна, с предназначение „за голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия”, 2011г.
 • Проект за възстановяване на природни местообитания в просеката на демонтиран ски-влек, местност „Чалин валог” - ски-зона с център град Банско, 2010г.
 • Доклад за наблюдение и мониторинг на пролетната и есенна миграция на птиците в района на защитена зона "Мещица" с цел изграждане на 5 ветрогенератора, 2010г.
 • Доклад за оценка на съвместимостта на мвец струма 1-4 с предмета и целите на опазване на защитени зони "Кресна" и Кресна-Илинденци", възложител "Дек Енерджи" ООД
 • Стратегическа шумова карта на агломерация София, съвместно с ГИС-София ЕООД-в процедура
 • Проект за разделно събиране на опасни отпадъци от бита, генерирани на територията на Столична община, 2007, възложител Столична бщина
 • Доклад за оценка на съвместимостта на МВЕЦ "Роса" с предмета и целите на опазване на защитена зона "Рила", възложител "ХИДРИ ЕКО ВАТ" ЕООД
 • Програма за управление на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на „Космос Корпорейшън" ЕООД, София, 2007, възложител „Космос Корп." ЕООД
 • Подготовка на документи за издаване на комплексно разрешително на депо "Щереметя", община Велико Търново", 2007, възложител община Велико Търново
 • Изготвяне на критерии за оценка на технологичните решения за преработка на битовите отпадъци на Столична община, 2006, съвместно с „ПЛА-МЕ-КОНС”, възложител Столична община,
 • Програма за управление на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на „Еурохит 07” ЕООД, Кюстендил, 2006, възложител „Еурохит 07”
 • План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на сметоразтоварище „Долни Богров”,  2006, възложител Столична община
 • Задание за обхват и съдържание на пуп за изграждане на депо за неопасни отпадъци, сектор „Голяма Фуча” и „боята”, мини „Бобов дол”, 2006, възложител Столична община и „Ораново” ЕАД
 • Задание за обхват и съдържание на пуп за изграждане на площадка за временно съхранение на балирани отпадъци, сектор „насипището”, мини „Бобов дол” 2006, възложител Столична община и „Ораново” ЕАД
 • Програма за управление на ТБО на Столична община – актуализация, 2006, съвместно с ет „Екополис”, възложител Столична община
 • План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депо „Самоков” 2006, възложител община Самоков
 • Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС за  изграждане на голф-клуб „Ибър” в землището на община Долна баня, 2006,
 • Проучване за избор на терен за депониране на утайките от СГПСОВ с необходимите комуникации и инфраструктура, 2005, възложител «Софийска вода» АД
 • Програма за опазване на околната среда на община Баните, 2005, възложител – община Баните;
 • Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС за  изграждане на голф-клуб в землищата на гр.Правец и с.Разлив, 2004,  възложител “Тера тур сервиз” ЕООД, Правец;
 • програма за опазване на околната среда на община Ловеч, 2003, възложител – община Ловеч;
 • Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС за  изграждане на предприятие за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от животински произход , 2003, възложител МЗГ-НВМС
 • Задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС за  прединвестиционно проучване за избор на терен за оползотворяване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци на гр.София, 2003, възложител – СО;
 • Екологична експертиза – цех за производство на корпусна мебел, София,  2003, възложител „Мебелна къща Ралица”
 • Проучване за оптимизиране на системите за сметосъбиране и сметоизвозване за общините Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Созопол и Силистра, 2003, съвместно с реб-рве ентзоргунг
 • Прединвестиционно проучване за избор на терен за оползотворяване и обезвреждане на твърдите битови отпадъци на гр.София, 2002, възложител СО
 • Избор на терен за разширение на гробищен парк “Бакърена фабрика” - София, 2002, възложител УАБ-СО
 • Програма за управление на отпадъците на община Белица-актуализация, 2002, възложител – община Белица
 • Планове за собствен мониторинг на: “Кабинкова въжена линия Банско-Бъндеришка поляна”, “Детска ски-писта и влек”, “Ски-писта и лифт Бъндеришка поляна - Тодорка”, “Лифт Бъндеришка поляна - Шилигарника”, “Влек и ски-писта “Платото””, “Седалков лифт и писта Шилигарника   - Платото”, “Стара писта-продължение”, “Ски-влек Балканиада” в ски-зона с център гр.Банско
 • Екологична карта - тенис “Малееви”-кв. Лозенец, местн. Погребите,  
 • Екологична карта - складово стопанство с автомивка “Юнитрейд-х” ООД
 • Екологична карта - преустройство на склад на енергоснабдяване – София
 • Екологична карта – цех за пилешки разфасовки, гр. Костинброд
 • Екологичен раздел към общия градоустройствен план на гр.София, 2001
 • Екологична карта - атракционен център “София-ленд” – кв. Лозенец, София
 • Екологична карта - модулна газостанция тип мгпбк-10, кв. Младост, София
 • Система за управление на околната среда  по ISO 14001 във Верила АД, 2000г,
 • Финансиране от ecolinks, в партньорство с Мontgomery Watson, Сeattle, USA,
 • Екологична карта - пътен възел “Коритна” - Ябланица
 • Екологична карта - терен за строеж на супермаркет “Еurobilla”– ж.к. Младост
 • Екологична карта - терен за строеж на супермаркет “Еurobilla” – ж.к. Люлин
 • Екологична карта - “Билла маркет” – ж.к. Мотописта
 • Предварително проучване за избор на терен за депониране на утайките от ГПСОВ - София, възложител – СО
 • Концесионен проект за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Плевен, 1999, възложител - община Плевен
 • Концесионен проект за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на град Ловеч, 1999, възложител община Ловеч
 • Екологичен анализ към концесионен проект за водопроявление Драгойново, 1998
 • проучване  за избор на площадка за екарисаж за нуждите на гр.София,  1998, възложител СО
 • Програма за управление на отпадъците на община Белица, 1998, възложител община Белица
 • Програма за управление на отпадъците на община Добрич, 1998, съвместно с реб-рве ентзоргунг, възложител община Добрич
 • Програма за управление на отпадъците на община Ловеч, 1998, съвместно с реб-рве ентзоргунг, възложител община Ловеч
 • Програма за управление на отпадъците на община Плевен, 1997, съвместно с реб-рве ентзоргунг, възложител община Плевен
 • Екологична карта – малка работилница за пици, кв.184, Зона Б-3,4 - София
 • Екологична карта – преустройство на склад №9, база „4-и км”, София
 • Програма за опазване на околната среда и устойчиво развитие на район средна Струма, 1997, програма ФАР
 • План за управление на околната среда на курортни зони „Боровец” и „Банско”, 1996, програма ФАР
 • План за развитие на екотуризъм в района на Белоградчик, 1996, програма ФАР