Доклади за ОВОС и Екологична оценка

 • Преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Габрово, Възложител община Габрово

   

 • ОВОС за Развитие на Рудник „Елаците“ до 2022 година, възложител „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД – в процедура

 • Екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Балчик, Възложител МРРБ - в процедура

 • Екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Шабла, Възложител МРРБ - в процедура

 • Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за селище затворен тип, местн. "Куилето", землище на гр.Батак, Възложител "АЙКОН" ЕООД, 2011
 • Екологична оценка на ПУП-ПЗ за имоти, попадащи в територията на концесията, предоставена на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД 2012 г., Възложител "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД
 • Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система в имот 024136, землище на гр.Кресна 2011 Г., Възложител "КУМИКО" ЕООД
 • ПУП-ПРЗ на УПИ I от кв.42, УПИ I от кв.41, УПИ I от кв.32 и УПИ IX от кв.31 за изграждане на соларна електроцентрала 50МW, местност Мезарлъка, землище на с.Попович, община Бяла, 2011, Възложител „СОЛРЕН ПАРК ПОПОВИЧ“ ЕАД.
 • ОВОС - инвестиционно предложение за изграждане на вятърен енергиен парк "ДОБРИЧ EW 1-2", землище на с.КОНАРЕ, община Генерал Тошево, 2011 г. - възложител "ИНТЕР ВЕ 1-2" АД


 • Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система в имот 024131, землище на гр.КРЕСНА, 2011, Възложител "КУМЕР" ЕООД
 • ОВОС - "Спортно-туристически комплекс и вилно еко-селище от финландски дървени къщи" в землището на с.Костенец, 2010 - Възложител "ЕКОИНВЕСТ" ООД
 • ОВОС - РУА "ФАБРИКА ЗА МЕТАЛИ", гр.ЛОМ, 2010 - Възложител "РУА БЪЛГАРИЯ" АД
 • ОВОС - Малка ВЕЦ "БАЛКАН" на р.ИСКЪР - Възложител "МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, в процедура
 • Екологична оценка на Общ устройствен план на община Благоевград, 2009, Възложител МРРБ
 • ОВОС - Изграждане на спортно-атракционен и рекреационен комплекс в землището на с.Белчин - Възложител "БЕЛЧИН ПАРК" ЕООД - В ПРОЦЕДУРА
 • ОВОС - Изграждане на ваканционен хотелски комплекс в местн. "РАШИД БЕГОВ ЧИФЛИК" земл. на гр.Самоков -Възложител "ГАЛ ГАЛ СУПЕР ВЮ" ООД
 • ОВОС - Изграждане на "Инсталация за превръщане на отпадъци в енергия" за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик, 2009, Възложител "ИНТЕРКОНТИНЕНТЪЛ ЮТИЛИТИЙЗ ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕНД КОНСТРАКШЪН-ПАЗАРДЖИК" ООД
 • Екологична оценка на специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски-зона "Алеко", 2009, Възложител "ВИТОША СКИ" АД
 • Екологична оценка на общ устройствен план на община Велико Търново, 2009-2010 Възложител ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 • ОВОС - "Инсталация за преработка на неметални отпадъци", землище на с.Средногорци, община Мадан, 2009, Възложител "ЕКОЕНЕРГИЯ 2008" ЕООД;
 • ОВОС - Ваканционен хотелски комплекс в землището на с.Говедарци, 2009, Възложител "СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС"
 • Екологична оценка на ПУП-ПИРЗ на имот №65231.918.204 и изменение на ОУП на КТЛ "БОРОВЕЦ-САМОКОВ-БЕЛИ ИСКЪР", Възложител "КЕН-А" ЕООД, В ПРОЦЕДУРА
 • ОВОС - Преустройство на съществуващи производствени сгради в завод за преработка на отпадъци от твърди метали, с.Бела, община Димово 2008, Възложител "ДИМОТЕК" ЕООД
 • ОВОС - Ветроенергиен парк в землището на с.Друган, 2008, Възложител "БЪЛГАРИЯ УИНД ЕНЕРДЖИ" ООД
 • Екологична оценка на ОУП на курортно-туристическа зона "Осогово", Възложител ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ - В ПРОЦЕДУРА
 • ОВОС - Хотелски комплекс с обслужващи сгради в поземлен имот №65231.920.379 в КК „Боровец“ - 2008, Възложител "ИВ ГЕСТ" ЕООД
 • ОВОС - Малка ВЕЦ "РОСА" на р.ЛЕВИ ИСКЪР - 2008, Възложител "ХИДРО ЕКО ВАТ" ООД
 • ОВОС - Спортно-атракционен комплекс с жилищна група в землището на гр.Банкя - Възложител "ЛАУДИС БИЛДИНГ" ООД, 2008
 • ОВОС - Птицеферма за 30 000 бройлера в землището на с.Балей, 2008, Възложител „Царина“ ЕООД
 • ОВОС - "Голф игрище с обществено-обслужващ комплекс" в землището на гр.Луковит 2009-2012, Възложител "МАНХАТЪН ПРОПЪРТИ" ЕООД,
 • Екологична оценка на изменение на ТУП(ОУП) на спортно-туристически център "Перелик", Възложител ОБЩИНА СМОЛЯН, прекратена процедура
 • ОВОС - Използване на І-и етап на депото за неопасни отпадъци в кв.Суходол, Възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА, 2008
 • ОВОС - Апартаментен тип хотели върху 24 дка в БОРОВЕЦ - 2008, Възложител "МАУНТ ФОРЕСТ" ЕООД
 • Екологична оценка на туристическа и ски-зона «Трявна», Възложител Община ТРЯВНА – прекратена процедура
 • ОВОС - Апартаментен тип хотели върху 91.8 дка в БОРОВЕЦ - 2008, Възложител "БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ" АД
 • ОВОС - Апартаментен тип хотели върху 94.9 дка в БОРОВЕЦ - 2008, Възложител "СИЙ ФОРТ" ООД
 • ОВОС - Изграждане на "ПРАВЕЦ ГОЛФ-РЕЗОРТ И КЪНТРИ КЛУБ - ІІ ЧАСТ" в землището на гр.Правец, 2008, Възложител "ТЕРА ТУР СЕРВИЗ" АД
 • ОВОС - Изграждане на предприятие за преработка на животински суб-продукти, негодни за консумация от хората, Възложител МЗГ-НВМС, 2008
 • ОВОС - Изграждане на "ПРАВЕЦ ГОЛФ-РЕЗОРТ И КЪНТРИ КЛУБ" в землището на гр.Правец, 2007, Възложител "ЕЗТУР" АД
 • Екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на община Каварна, землище на с.Камен бряг, Възложител "ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ" АД
 • Екологична оценка на Подробен устройствен план-План за улична регулация "Отдих и култура-север", 2007, Възложител ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Пловдив, 2007, Възложител Община ПЛОВДИВ
 • ОВОС - Изграждане на вилни сгради в землището на с.Ябланица, община Своге, 2007
 • ОВОС - Изграждане на МАЛКА ВЕЦ "КАРАШ" на р.МАЛЪК ИСКЪР в землището на с.Караш, община Роман, 2007, Възложител "ЙОКРАЦЕС" ЕТ,
 • ОВОС - Изграждане НА «ГОЛФ-КЛУБ «ПРАВЕЦ» в землищата на гр.Правец и с.Разлив, 2007, Възложител «ТЕРА ТУР СЕРВИЗ» АД
 • Екологична оценка на частично изменение на ТУП на Ски-зона с център гр.Банско, 2006, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС - Изграждане на хотелски комплекс „Бейкър вил”, местн. „Голака”, община Батак, 2005, възложител, „БЕЙКЪР” ЕООД
 • Екологична оценка на КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „УЗАНА”, Община ГАБРОВО, 2005, Възложител Община Габрово
 • ОВОС - Изграждане на ВЕЦ “ЧАВДАР” на р.ТОПОЛНИЦА, в землището на община Чавдар и община Златица, 2005, Възложител „ЕЛИА-КРС” ЕООД
 • ОВОС - Голф-комплекс в землищата на с.Топола и с.Божурец, община Каварна, 2005, Възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ” АД
 • ОВОС - Ски-писта и лифт “Бъндеришка поляна – Тодорка” – ски-зона с център гр.Банско, 2002, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС - Кабинкова въжена линия “Банско-Бъндеришка поляна” – ски-зона с център град Банско, 2002, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС - Ски-лифт “Шилигарника – Бъндеришка поляна“ ски-зона с център град Банско, 2002, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС – изграждан“е на подземни паркинг-гаражи под училищни дворове в ЦГЧ на гр. София, 2002, Възложител Столична община
 • ОВОС - Ж.П. линия “Пловдив-Свиленград” - електрификация и модернизация на коридори IV и X, 2001, Възложител РВKennedy&Donkin Limited, лидер “Bernard Johnson Young – Europe” (BJY)
 • ОВОС - Детска ски-писта и влек- ски-зона с център град Банско, 2001, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС - Влек и ски-писта “Платото”- ски-зона с център град Банско, 2001, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС - Седалков лифт и писта “Шилигарника-Платото” – ски-зона с център град Банско, 2001, Възложител „ЮЛЕН” АД
 • ОВОС - Организирано и контролирано рибовъдство и риболов в яз.Батак, 2001
 • ОВОС - ГКПП “Маказа” ЗРП, 2000, Възложител МРРБ
 • ОВОС- ОУП НА ГР.ЛОВЕЧ – АКТУАЛИЗАЦИЯ, 2000, Възложител Община ЛОВЕЧ
 • ОВОС - Пътен възел “Байкал” гр.Дупница, 2000, Възложител Община Дупница
 • ОВОС - КУРОРТЕН КОМПЛЕКС “СЕМКОВО” ЗРП, 2000, Възложител община Белица
 • ОВОС - НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ХИМИКО-ФАРМАЦЕФТИЧЕН ИНСТИТУТ /НИХФИ/ АД, 1999, Възложител „НИХФИ” АД
 • ОВОС - ОУП НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС "ЯЗОВИР БАТАК-ЗОНА "А"", 1999, Възложител Община Батак
 • ОВОС – Промишлено-складова зона „Дълга лъка” гр. Велико Търново, 1999, Възложител Община Велико Търново
 • ОВОС - “ВЕРИЛА” ЕАД - с.Равно поле, 1998, Възложител „Верила“ ЕАД
 • ОВОС – Зона за производство и отдих, гр. Долна баня
 • ОВОС - Избор на площадка за депо за ТБО за нуждите на Столична община
 • ОВОС – Ваканционно вилно селище „Оазис”, София
 • ОВОС - Избор и предложение на подходяща площадка на територията на столична община за изграждане на депо за ТБО на град София– алтернативни площадки „Балша” и „Рудината”
 •  ОВОС на инвестиционно предложение за «Рълвична преработка на медно-порфирни злато-съдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област, до 2031 година», Възложител «Елаците-Мед» АД
 • Екологична оценка на Общ Устройствен План на Туристическа и Ски-зона „Миджур“, община Чупрене, Възложител Община ЧупренеЕкологична оценка на Подробен устройствен план на осн. ЗУТ чл.124а: ПРЗ при прилагане на чл.16 ал.1; ПУР при прилагане на чл.16 ал.7 и ПП за част от землището на с. Горни окол, Възложител «Маркан проект» ООД
 • ОВОС на инвестиционно предложение за «Добив на медно-порфирни злато-съдържащи руди от находище „Елаците“, Софийска област, до 2031 година», Възложител «Елаците-Мед» АД
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Панагюрище, Възложител Община Панагюрище
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Николаево, Възложител Община Николаево
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Сапарева баня, Възложител Община Сапарева баня
 • Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Белоградчик, Възложител Община Белоградчик
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Макреш, Възложител Община Макреш
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Смолян, Възложител Община Смолян
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Сатовча, Възложител Община Сатовча
 •  Екологична оценка на Общ Устройствен План на община Брегово, Възложител Община Брегово