Kонсултантски услуги за опазване на околната среда

ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания, създадена през 2006г. като обединение на 'Екоплан - инженеринг' ЕООД и 'Екос Груп' ЕООД.
Основният предмет на дейност на ПЛАНЕКО ООД е предоставяне на консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на:

  • Доклади за ОВОС и Екологични оценки.
  • Комплексни разрешителни.
  • Екологични анализи, екологични стратегии и екологични експертизи.
  • Програми и системи за управление на околната среда.
  • Оценки за съвместимост с НАТУРА 2000 зони

Дружеството разполага с голям екип от лицензирани експерти по всички компоненти на околната среда и високо квалифицирани специалисти и консултанти от важни области на научното познание. За всеки конкретен обект се избира екип от експерти, чиято квалификация отговаря в най-голяма степен на спецификата на оценяваният обект. Резултатите от работата на ПЛАНЕКО ООД се представят във вид на доклади, експертизи, екологични карти, стратегии, проекти, планове, програми, становища, рецензии.
ПЛАНЕКО ООД си взаимодейства и сътрудничи с органи на централните и местни власти, с висши учебни заведения, научни институти, неправителствени организации.
Управители на ПЛАНЕКО ООД са д-р г.н. Екатерина Гюлеметова и м.г.н. Пламен Станев.