Екологични експерти

ПЛАНЕКО ООД разполага с голям брой екологични експерти по опазване на околната среда с доказани професионални качества в следните области:

  • опазване качеството на атмосферния въздух;
  • опазване на повърхностните и подземни води;
  • екологични експертизи на релеф, земи и почви;
  • еко експертизи на вредни физични фактори-шум, вибрации, електромагнитни лъчения;
  • еко експертизи на битови, промишлени и опасни отпадъци;
  • екологични експертизи на опасни вещества;
  • експерт хигиенно–защитни зони;
  • експертизи на ландшафт, растителност, животински свят, защитени територии;
  • експерт културно-историческо наследство.

Освен екологичен експерт, компанията може да предложи и еко специалисти и във всички останали области на научното познание – архитекти, инженери, картографи, програмисти, икономисти, здравни работници и др.