По-важни разработки

 • "Национален план за управление на утайките от градски пречиствателни станции за отпадъчни води в България”, „Ръководство за изготвяне на планове за управление на утайките, предназначено за операторите на ПСОВ” и „Техническо ръководство за рециклиране и оползотворяване на утайките при отчитане на Най-добрите налични техники (НДНТ)”. Консорциум, ръководен от „INTECUS GmbH”, Възложител: Фдералната агенция по околна среда на Германия като част от Консултативно-помощна програма за опазване на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказкия регион и Централна Азия. 2013 год.
 • ОВОС - Изграждане на "инсталация за превръщане на отпадъци в енергия" за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пазарджик, 2009; Възложител "Интерконтинентъл Ютилитийз Девелопмънт енд Констракшън-Пазарджик" ООД
 • Екологична оценка на общ устройствен план на гр.Пловдив, възложител община Пловдив.ОВОС - използване на і-и етап на депото за неопасни отпадъци в кв.Суходол; Възложител Столична община
 • Програма за управление на отпадъците на община София-актуализация, възложител Столична община;
 • Екологична оценка на туп на ски-зона с център гр.Банско”; Възложител „Юлен” АД.
 • ОВОС на инсталация за третиране на животински отпадъци; Възложител  МЗГ
  ж.п. линия “Пловдив-Свиленград” - електрификация и модернизация на коридори iv и x;
  Възложител РВKENNEDY&DONKIN LIMITED, разработена съвместно с “BERNARD JOHNSON YOUNG – EUROPE” (BJY)
 • Система за управление на околната среда  по iso 14001 във Верила АД, възложител ECOLINKS, разработена съвместно с MONTGOMERY WATSON, SEATTLE, USA
 • Екологичен раздел към общия градоустройствен план на гр.София, възложител УАГ
 • Програма за опазване на околната среда и устойчиво развитие на район средна Струма, програма Фар
 • План за развитие на еко-туризъм в района на Белоградчик, програма Фар
 • Програма на Световната банка за опазване на черноморското крайбрежие, устройствени планове на Варна, Шабла, Аксаково, Белослав и Аврен