Екологични експерти

ПЛАНЕКО ООД разполага с голям брой екологични експерти по опазване на околната среда с доказани професионални качества в следните области:

  • опазване качеството на атмосферния въздух;
  • опазване на повърхностните и подземни води;
  • релеф, земи и почви;
  • вредни физични фактори-шум, вибрации, електромагнитни лъчения;
  • битови, промишлени и опасни отпадъци;
  • опасни вещества;
  • хигиенно–защитни зони;
  • ландшафт, растителност, животински свят, защитени територии;
  • културно-историческо наследство.

Освен екологичен експерт, компанията може да предложи и специалисти и във всички останали области на научното познание – архитекти, инженери, картографи, програмисти, икономисти, здравни работници и др.